top of page

کلوپ زوم شکار گنج

 چه باید کرد  

5 درس با Treasure Hunt Venture  

با دروس،

* شما می توانید خدا را عمیقاً بشناسید

* شما می توانید با عیسی زندگی مطمئنی داشته باشید

* می توانید دوستان جدیدی پیدا کنید

 شرکت کنندگان می خواستند  

 

مخاطب هدف:

تعداد گروه از 3 تا 5 نفر می باشد

گروه 1  دبستان چهارم تا ششم

گروه 2  دانش آموزان دوره اول متوسطه

تاریخ:

  گروه 1  هر شنبه از 2 اکتبر ساعت 9:00 الی 9:45 صبح

  گروه 2  هر جمعه از اول اکتبر ساعت 6:30 الی 19:15

اگر مایل به شرکت هستید، لطفا از طریق سایت ثبت نام کنید.

هیچ هزینه ای برای ورود وجود ندارد، اما باید مجموعه ای از 3 Treasure Hunt Ventures (1500 ¥) خریداری کنید.

bottom of page